ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ชื่อและเครื่องหมาย
ความมุ่งหมายพิเศษ
สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
บุคลากร

 

 

ความมุ่งหมายพิเศษ

    อธิบายความเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่ได้นำเสนอ

มูลนิธิทำงานในรูปขององค์การเครือข่าย(Network Organizations) ทำงานร่วมมือกับองค์กรต่างๆที่มีอยู่แล้ว และมีความแข็งแกร่งในบางด้าน หน้าทีของมูลนิธิฯ คือการเชื่อมต่อความร่วมมือดังกล่าว และทำอย่างมุ่งมั่น ตรงไปตรงมา และมีประสิทธิผล

    จุดสนใจพิเศษ คือ

 1. ความร่วมมือและการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ (Internationalization) การมองความเป็นไปได้ในการ
  พัฒนาที่ไม่ติดด้วยกรอบราชการ เอกชน หรือเขตแดนประเทศของประเทศใดประเทศหนึ่งเรากำลัง
  ก้าวสู่โลกยุคใหม่ที่มีความไร้พรมแดนมากยิ่งขึ้น
     ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงมีดำหริพัฒนาประเทศให้ทันสมัยก็มีการส่งนักเรียนทุนหลวงไปศึกษา
  ต่อต่างประเทศ
      ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เราต้องการพัฒนาครูอาจารย์ และนักวิชาชีพระดับสูงที่ต้องศึกษาใน
  ระดับปริญญาขึ้นสูง หรือบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เราก็ต้องส่งคนไปศึกษาต่อ
  ต่างประเทศ อาศัยทุนสนับสนุนจากต่างประเทศและหาส่งไปเองโดยรัฐบาล หรือบิดามารดา
  ก็ต้องใช้จ่ายเงินไปมากมาย
      ในปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรมีวิธีการมากมายที่ไม่จำเป็นต้องมีการใช้
  จ่ายเงินและทรัพยากรเป็นอันมากเหมือนในสมัยเดิม แต่มีวิธีการที่ทั้งลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มโอกาสให้แก่
  คนและองค์การที่ต้องการพัฒนา

  - การเน้น ประเทศสหราชอาณาจักร และยุโรป
  - การเน้นประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย

 2. การพัฒนาการศึกษา การพัฒนากำลังคน (Education, Human Resources Development) การศึกษาในที่นี้หมายถึงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ และการศึกษาในเขตพื้นที่ต่างๆ

     การพัฒนาการศึกษานั้นเปิดกว้างสำหรับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่

     เปิดกว้างในทุกสาขาและการอาชีพที่เกี่ยวข้อง ไมว่าจะเป็นทางด้านการศึกษา การฝึกหัดครู การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ

 3. คุณภาพการศึกษา (Education Quality) ปัญหาของการศึกษาไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ไม่มีเพียงการมีที่เรียนให้กับนักเรียน แต่ต้องมองถึงการพัฒนาการศึกษาที่ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ

      เราสนใจการพัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานที่ไม่เพียงใช้เทคโนโลยีใหม่ดังเช่น การทดสอบใหม่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตช่วย (Internet-Based Testing – IBT) ที่ได้มีการดำเนินการแล้วในการทดสอบด้านคอมพิวเตอร์ (ดู ICDL ที่มีการใช้กันแล้วทั่วโลกกว่า 30 ล้านทดสอบ) และการทดสอบภาษาอังกฤษอย่าง TOEFL ซึ่งก็ใช้ระบบอย่างเดียวกัน การทดสอบดังกล่าวนี้สามารถใช้ในสายวิชาอี่นๆ เช่นด้านการพัฒนาอาชีพ งานสำนักงาน งานอุตสาหกรรม งานพยาบาลและสุขภาพอนามัย การใช้ในสายวิชาการด้านภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ


 4. นวตกรรมและการริเริ่มใหม่ (Innovation and initiatives) ความสนใจในโครงการต้นแบบ หรือ Pilot Projects ยกตัวอย่าง เรามีโรงเรียนอยู่ทั่วประเทศกว่า 30000 โรงเรียน เฉพาะโรงเรียนมัยยมศึกษาขยายโอกาสกว่า 8000 แห่ง มีโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐบาลกว่า 400 แห่ง และมีวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันในระดับอุดมศึกษาอีกจำนวน แห่ง ทั้งหมดนี้กำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนผ่าน ที่ต้องการวิธีการคิดและการดำเนินการด้านการศึกษาแบบใหม่เกือบทั้งสิ้น และการจะดำเนินการได้นั้น ส่วนหนึ่งต้องทำในรูปของการมีโครงการต้นแบบ (Pilot Projects) ที่ได้ดำเนินการล่วงหน้าไป หากมีปัญหาก็จะได้เรียนรู้ และหากประสบความสำเร็จ ก็จะได้เป็นบทเรียน และเป็นต้นแบบสำหรับแห่งอื่นๆที่จะดำเนินการตามมา

 5. เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม (Appropriate Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งบุคลากรทางการศึกษาที่พัฒนาและดำรงอยู่ในกรอบราชาการ ไม่สามารถตามทันและใช้โอกาสใหม่ๆที่มีอยู่ เราสนใจการพัฒนารูปแบบและระบบบริหารที่จะทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบโทรทัศน์เสรี โทรทัศน์บอกรับ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ระบบวิทยุ วิทยุชุมชน วิทยุในระบบอินเตอร์เน็ต การพัฒนาเนื้อหาและวิธีการส่งสารในแบบใหม่ที่เป็นดิจิตอล (Digital Technologies) ที่เครื่องไม้เครื่องมือมีราคาถูกลง ใช้ได้ง่ายขึ้น และมีลักษณะเป็นปฏิสัมพันธ์

 

 

 

 

Copyright © 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved