ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ชื่อและเครื่องหมาย
ความมุ่งหมายพิเศษ
สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
บุคลากร

 

 

 

    วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
  2. ส่งเสริม, ฝึกอบรม, พัฒนา และเผยแพร่ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
  3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษา และการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

 

Copyright © 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved