ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ชื่อและเครื่องหมาย
ความมุ่งหมายพิเศษ
สิ่งที่ดำเนินการแล้ว

 

 

 

ความเป็นมา

      SB4AF เกิดจากการรวมกันของ 2 องค์กร, ITIE เป็นองค์กรที่มีความเด่นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีเครือข่ายในวงการการศึกษาของไทย เมื่อร่วมมือกับ SB4A เราจึงมีเครือข่ายที่กว้างไกลขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     ศึกษาจากเอกสาร และสัมภาษณ์ ผอ.โครงการฯ ดร. ประกอบ คุปรัตน์ ไกลก้อง ไวทยาการ ผู้จัดการโครงการ และเอกสารที่มีจัดเก้บไว้ ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิเด็ก จุดเริ่มกำเหนิด ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็ก โดยใช้ชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (ITCE) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ปรับเปลี่ยนเป็น สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีชื่อในภาษาอังกฤษว่า Institute of Technology (ITIE) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็ก การปรับเปลี่ยนเพิ่มงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ และความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถทำงานในกรอบที่กว้างขวางขึ้น วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 ได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโดยกระทรวงมหาดไทย โดยมีชื่อว่า “มูลนิธิก้าวไกลในเอเซีย” มีเลขที่ทะเบียน กท. 1760 ลงนามโดย นาย พีรพล ไตรทศาวิทย์ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

     โดยมีผู้ก่อตั้งในฝ่ายไทย คือ รศ.ดร. ประกอบ คุปรัตน์, นายครรชิต จามรมาน, นายบุญชู สงวนความดี โดยมีชาวต่างประเทศผู้ให้การสนับสนุน คือ Mr. Colin Glass และ SpringBoard For Asia จากประเทศมาเลเซีย

 

 

Copyright © 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved