ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ชื่อและเครื่องหมาย
ความมุ่งหมายพิเศษ
สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
บุคลากร

 

 

สิ่งที่ได้ดำเนินการได้แล้ว

   สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว และจะดำเนินการต่อไป คือ

 • การส่งเสริม บริการทดสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สากลไอซีดีแอล (International Computer Driving Licenceing – ICDL)
 • การส่งเสริมศูนย์ทดสอบที่ได้รับการับรอง (ICDL Accredited Test Center – ICDL-ATC) โดยได้รับความร่วมมือจาก SpringBoard for Asia, Software Park กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • การให้บริการคำปรึกษาด้านความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ ดังเช่นในกรณี
  1. การพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ “ธุรกิจนานาชาติ” ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย Roehampton University, UK
  2. การพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรมอาหารทะเล (Sea food industry) การส่งออกอาหารทะเลในมาตรฐานสากล และมาตรฐาน EU โดยความร่วมมือของสถาบัน Humber Seafood Institute (HSI), UK โดยความสนับสนุนของ the Grimsby Europar
 • การพัฒนาโครงการโรงเรียนต้นแบบในชื่อโครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” (Education Quality Improvement – EQI) ซึ่งได้เคยริเริ่มในโรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาสในภาคอิสาน ในจังหวัด อุบลราชธานี อุดรธานี และขอนแก่น จำนวน 33 โรงเรียน โดยร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์ มีจำนวนวิชาที่พัฒนาแล้วกว่า 50 รายการ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเด็ก บริษัทบางจาก บริษัท Siam CyberEd
 • โครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program)
 • โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก (Small schools) ซึ่งรวมถึงโรงเรียนประถมศึกษาชายขอบ ที่อยู่ติดชายแดนทั้งฝั่งประเทศลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซียในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved