การจัดการอบรม
การศึกษาต่อเนื่อง
ให้คำปรึกษา
บริการในประเทศ

 

การบริการ

บริการ ที่มีเฉพาะในประเทศไทย

        นอกเหนือจากบริการดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิยังมีบริการที่มีเฉพาะในประเทศไทยอันได้แก่

 • การฝึกอบรมเพื่อเตรียมตัวเพื่อสอบ ICDL: ดำเนินการ ณ ศูนย์ทดสอบ ICDL ที่มีอยู่
  ในประเทศไทย และอื่นๆ การจัด ณ องค์การและสถาบันแบบ On-site (ทั้งภาษาไทย/อังกฤษ)
 • การพัฒนาระบบทดสอบอื่นๆ: ที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการทดสอบ
 • EQI: การให้คำปรึกษา และบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  (Education Quality Improvement – EQI)
 • Internship Project: โครงการเครือข่ายระหว่างจากสถาบันการศึกษา
  และสถานประกอบการสำหรับนักศึกษาฝึกงานช่วยส่งนักศึกษาฝึกงาน
  จากมหาวิทยาลัยต่างๆ สู่สถานประกอบการ
 • การฝึกอบรม ดูงาน และการพัฒนาการศึกษานานาชาติ
 • CWTools: โครงการเครือข่ายวิชาการสำหรับ 0nline E-learning
 • Courseware Development

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของบริการทั้งหมดได้ที่มูลนิธิฯ โดยตรง